Strona główna / SKLEP / SPRZEDAŻ / Zwroty

Zasady Zwrotów

Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Klienta będącego Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Klient może posłużyć się wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Klient może złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy przesyłając je:

    1. na adres e-mail: esklep@krisbhp.pl
    2. listownie na adres F.H. KRIS KRZYSZTOF BIEDULSKI, ul. 1 Maja 35, 71-627 Szczecin.
Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

W razie odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, na adres F.H. KRIS KRZYSZTOF BIEDULSKI, ul. 1 Maja 35, 71-627 Szczecin. Do zachowania terminu wystarczy nadanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

W przypadku odesłania zwracanego Towaru Sprzedawca zaleca się dopisanie na przesyłce informacji „ZWROT”.

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy.

Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru - zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Klient dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Klient odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania Towaru przez Klienta nie podlega zwrotowi.

Formularz Zwrotu

formularz zwrotu
Sprzedaż on-line