Kris Hurtownia BHP - logo
  • Poznaj kolekcje odzieży roboczej firmy Snickers Workwear:
  • kolekcja Allround
  • kolekcja Flexi
  • kolekcja Lite
  • kolekcja Ruff
  • kolekcja Ruff

Regulamin Sklepu Internetowego FH Kris

§ 1 ZAKRES REGULAMINU

1.    Regulamin określa w szczególności:
a.    zasady oraz warunki zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży towarów za pośrednictwem portalu internetowego prowadzonego przez Krzysztofa Biedulskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą F.H. KRIS KRZYSZTOF BIEDULSKI, ul. 1 Maja 35, 71-627 Szczecin, wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8511011032, REGON 810561935.
b.    zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, w szczególności polegających na założeniu i utrzymywaniu konta klienta oraz świadczenia usług dodatkowych, za pośrednictwem portalu internetowego, a także warunki zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży.

§ 2 SŁOWNIK

1.    Sprzedawca - Krzysztof Biedulski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H. KRIS KRZYSZTOF BIEDULSKI, ul. 1 Maja 35, 71-627 Szczecin, wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8511011032, REGON 810561935. Sprzedawca jest przedsiębiorcą.
2.    Sklep - sklep internetowy prowadzony pod adresem https://www.esklep.krisbhp.pl  
3.    Regulamin - niniejszy dokument określający zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży i świadczenia usług dodatkowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
4.    Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, składająca lub zamierzająca złożyć Zamówienie w Sklepie lub korzystający lub zamierzający korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną.
5.    Konsument - osoba fizyczna dokonująca lub zamierzająca dokonać czynności prawnej za pośrednictwem Sklepu niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22¹ Kodeksu cywilnego).
6.    Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7.    Towar - rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, mogąca stanowić przedmiot umowy sprzedaży.
8.    Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia za pośrednictwem Sklepu umowy sprzedaży Towarów albo umowy sprzedaży Towarów i świadczenia usług dodatkowych na odległość, składane za pośrednictwem formularza dostępnego w Sklepie.
9.    Umowa – umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, za pośrednictwem Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia Umowy włącznie.
10.    Dzień Roboczy - każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wymienionych w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.
11.    Usługa świadczona drogą elektroniczną - usługa dostępna na stronie https://www.esklep.krisbhp.pl, która jest świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta na zasadach określonych w Regulaminie.
12.    Konto Klienta - indywidualny, oznaczony Loginem i Hasłem, zbiór zasobów informatycznych, w którym gromadzone są w szczególności dane Klienta, jego Zamówienia, rabaty. Utworzone w procesie rejestracji Konto może być przypisane tylko do jednego Klienta.
13.    Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta (użytkownika), przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
14.    Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta.
15.    Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w Zamówieniu.
16.    Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów, w tym w szczególności firmę kurierską oraz Pocztę Polską S.A.
17.    Siła wyższa - zdarzenie niezależne od stron, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia lub zapobieżenia, w szczególności klęski żywiołowe, wojny, niepokoje społeczne, mobilizację, braki transportowe, strajki, lock-out, deszcze nawalne, ulewy lub inne gwałtowne zjawiska atmosferyczne.
18.    Treść cyfrowa – plik lub pliki w formie cyfrowej, nieutrwalone na trwałym nośniku.
19.    Lead Magnet - Treści cyfrowe (w tym Newsletter) dostarczane w zamian za podanie danych osobowych na podstawie Umowy o dostarczenie Lead Magnet
20.    Newsletter - Lead magnet, który dostarczany jest w sposób ciągły i polega na nieodpłatnym przesyłaniu treści handlowych, promocyjnych i edukacyjnych przez Sprzedawcę, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
21.    Umowa o dostarczenie Lead Magnet (Umowa LM) - Umowa o dostarczenie Treści cyfrowych w zamian za dane osobowe, której warunki zostały opisane w paragrafie zatytułowanym “Lead Magnet”, zgodnie z którą Sprzedawca dostarcza Klientowi Lead Magnet w zamian za podanie przez niego danych osobowych w formie imienia oraz adresu e-mail.

§ 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Klientem Sklepu może być osoba lub podmiot, która:
   a.    Dokonała uprzednio w sposób prawidłowy rejestracji Konta, zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie lub
   b.    dokonała lub zamierza dokonać zakupu Towarów w Sklepie bez uprzedniej rejestracji Konta, zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie.
2.    Sprzedawca dokonuje sprzedaży Towaru na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w zawartej pomiędzy nimi Umowie, a także Regulaminie. Regulamin stanowi integralną część Umowy.
3.    Postanowienia Umowy odmienne od postanowień zawartych w Regulaminie znajdują przed nimi pierwszeństwo.
4.    W celu prawidłowego korzystania przez Klienta ze Sklepu wymagane jest spełnienie wskazanych poniżej warunków technicznych:
   a.    dysponowanie sprzętem komputerowym lub innym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu,
   b.    posiadanie aktywnej poczty e-mail,
   c.    dysponowanie przeglądarką zasobów internetowych umożliwiającą wyświetlanie stron internetowych: Mozilla FireFox 53 lub nowsza, Google Chrome 58 lub nowsza, Microsoft Edge – 13 lub nowsza, Microsoft Internet Explorer 11.0 lub nowsza.
   d.    korzystanie z niektórych aplikacji Sklepu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script lub innych określonych przez Sprzedawcę odnośnie do tych aplikacji,
   e.    minimalne wymagania techniczne dot. łącza internetowego - przepustowość co najmniej 256 kbit/s.
   f.     minimalna rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
   g.    włączona obsługa plików cookies,
5.    W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych Regulaminem, Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Konta i możliwości dokonania zakupów w Sklepie.
6.    Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Klienta uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Klient. Koszty te oraz wszelkie inne koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych określonych w ust. 4 powyżej obciążają Klienta.
7.    Klient przyjmuje do wiadomości, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.  
8.    Klient ma dostęp do Sklepu i Konta przez całą dobę, każdego dnia roku, jednak Sprzedawca zastrzega sobie prawo okresowego wstrzymania działalności Sklepu lub Konta ze względów konserwacyjnych lub z konieczności aktualizacji danych lub rozbudowy bazy technicznej. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy Loginu i Hasła do swojego Konta. Klient ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Konta, jak za działania lub zaniechania własne.
9.    Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   a.    powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności mogącej wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu, elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
   b.    korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
   c.    niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,
   d.    nieprzesyłanie treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.
10.    Ze Sprzedawcą można się skontaktować:
   a.    listownie, na adres: F.H. KRIS KRZYSZTOF BIEDULSKI, ul. 1 Maja 35, 71-627 Szczecin;
   b.    mailowo, na adres: info@kris-bhp.pl;
   c.    przez kanały społecznościowe takie jak profil na Facebooku www.facebook.com/fhkrisbhp oraz profil na Instagramie www.instagram.com/krisbhp
   d.    telefonicznie pod numerem: +48 734 147 243.

§ 4 USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE

1.    Dostępne są dla Klientów następujące usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę:
   a.    usługa Konta obejmująca jego założenie i utrzymywanie w ramach Sklepu,
   b.    zawieranie, modyfikacja, odstępowanie od Umów zawartych w Sklepie,
   c.    przesyłanie Newslettera lub zamówionej informacji handlowej, w szczególności dotyczącej oferty produktów i świadczonych usług przez Sprzedawcę,
   d.    bieżąca komunikacja Sprzedawcy z Klientem dotycząca wykonywania przedmiotu Umowy, w tym poprzez formularz kontaktowy,
   e.    korzystanie z innych dostępnych funkcjonalności Konta Klienta,
   f.     prowadzenie akcji marketingowych, w tym konkursów i akcji promocyjnych szczegółowo określonych w odrębnych regulaminach,
   g.    zamieszczanie opinii o Towarach.
2.    Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
3.    Poza sytuacjami wyraźnie uregulowanymi w § 4 ust. 13, 14, 15, 23 Regulaminu:
   a.    Klient ma prawo do rozwiązania umowy o świadczenie pozostałych usług drogą elektroniczną, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie wysłane na adres esklep@krisbhp.pl.
   b.    Sprzedawca ma prawo do rozwiązania umowy o świadczenie pozostałych usług drogą elektroniczną, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako:
      i.    zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów,
      ii.    zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi,
      iii.    zmiana zakresu świadczenia usług, objętych Regulaminem, poprzez wprowadzenie nowych, zmianę lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem,
      iv.    istotną zmianę celu lub sposobu prowadzenia działalności lub zakończenia prowadzenia przez Sprzedawcę działalności gospodarczej.

USŁUGA KONTA – REJESTRACJA I LOGOWANIE

4.    Usługa prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Sklepu, umożliwiającego Klientowi m.in. modyfikacje danych, które podał podczas rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji Zamówień oraz historii Zamówień już zrealizowanych.
5.    Do założenia Konta Klienta konieczne jest:
   a.    wejście przez Klienta na stronę https://www.esklep.krisbhp.pl/koszyk?op=createAccount
   b.    wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego, wymagające podania Loginu Klienta i wyboru indywidualnego Hasła oraz podanie wymaganych przez formularz danych,
   c.    zaakceptowanie przez Klienta treści Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym założenia Konta; odbywa się to poprzez złożenie oświadczenia o akceptacji zaznaczając odpowiednie pola,
   d.    zatwierdzenie przez Klienta wprowadzonych danych poprzez wybór opcji „Zaloguj”.
6.    Prawidłowe wykonanie wszystkich czynności wskazanych w ust. 5 powyżej i następczo, ich weryfikacja i akceptacja przez Sprzedawcę, skutkować będzie wysłaniem przez Sprzedawcę wiadomości elektronicznej e-mail, potwierdzającej skuteczne założenie Konta Klienta. Konto uważa się za założone dopiero z chwilą przesłania potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
7.    Klient zobowiązuje się przed założeniem Konta do zapoznania się z udostępnioną przez Sprzedawcę dokumentacją, w szczególności z treścią Regulaminu.
8.    W trakcie procedury rejestracyjnej Klient zobowiązany jest do podania danych prawdziwych. Zabrania się podawania danych nieprawdziwych, niepełnych lub danych osób trzecich. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta niepełnych lub nieprawdziwych informacji.
9.    Klient dokonując rejestracji, a także – następczo – logowania oświadcza, że dane podane są kompletne, jest uprawniony do założenia Konta, podane informacje nie naruszają praw osób trzecich, zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
10.    Klient składając Zamówienie oświadcza, że będzie dokonywał zakupów w Sklepie wyłącznie w celu niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą, o ile taką działalność prowadzi.
11.    Po zalogowaniu Klient zobowiązuje się do aktualizowania podanych danych w przypadku ich zmiany. Dane dostępne w trybie edycji, mogą zostać zmienione po zalogowaniu na Konto.
12.    Usługa Konta świadczona jest nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony.
13.    Usługi świadczone drogą elektroniczną w postaci dostępnych funkcjonalności Konta Klienta, o których mowa w § 4 ust. 1 e), świadczone są nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.  Klient może z nich w każdej chwili zrezygnować poprzez zaprzestanie korzystania z danych funkcjonalności.
14.    Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Konta, co jest równoznaczne z żądaniem usunięcia zgromadzonych na nim danych. Klient może zrezygnować z usługi Konta poprzez wysłanie takiego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: esklep@krisbhp.pl. Zgłoszenie takiego żądania przez Klienta powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta, usunięcie Konta oraz usunięcie zgromadzonych na tym Koncie danych.
15.    Sprzedawca ma prawo do wypowiedzenia i zaprzestania świadczenia usługi Konta, z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku:
   a.    naruszenia przez Klienta Regulaminu,
   b.    podania przez Klienta nieprawdziwych, fikcyjnych lub nieaktualnych danych podczas rejestracji,
   c.    wykorzystywania Konta do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich,
   d.    utrudniania lub destabilizacji działania Sklepu,
16.    Sprzedawca wysyła Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu świadczenia usługi Konta na podany podczas rejestracji przez Klienta adres poczty elektronicznej. Umowa o świadczenie usługi Konta ulega rozwiązaniu z upływem terminu wypowiedzenia, co powoduje usunięcie Konta Klienta w Sklepie wraz z usunięciem danych na nim zapisanych.
17.    Sprzedawca jest uprawniony w każdej chwili do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług świadczonych drogą elektroniczną, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub rażącego naruszenia postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług świadczonych drogą elektroniczną, jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń strony Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług świadczonych drogą elektroniczną, z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych.
18.    Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

NEWSLETTER

19.    Sprzedawca świadczy usługę Newsletter polegającą na przesyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o Towarach, usługach, promocjach, ofertach, akcjach i wydarzeniach Sprzedawcy. Korzystanie z usługi Newsletter wymaga podania przez Klienta adresu poczty elektronicznej, na który będzie on przesyłany.  
20.    Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje potwierdzenie zgłoszenia, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
21.    Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
22.    Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.  
23.    Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
24.    Szczegółowe regulacje dotyczące Lead Magnet, w tym Newslettera zostały opisane w § 18 Regulaminu

ZAMIESZCZANIE OPINII O TOWARACH

25.    Korzystając z dostępnych funkcjonalności Konta, Klient może dokonywać dobrowolnego zamieszczania i rozpowszechniania treści w postaci swojej opinii o Towarze. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie są w żaden sposób powiązane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.
26.    Sprzedawca nie jest dostawcą treści zamieszczanych przez Klienta, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
27.    Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Sklepu.
28.    Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów treści, które mogłyby w szczególności:
   a.    naruszać dane osobowe osób trzecich,
   b.    stanowić rozpowszechnianie wizerunku osób trzecich,
   c.    mieć charakter reklamowy lub promocyjny,
   d.    naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa,  
   e.    zostać uznane za zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
   f.    naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną dóbr osobistych, praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
   g.    posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierać słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe),
   h.    pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy,
   i.    naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, normy społeczne lub obyczajowe.
29.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez Klientów treści.
30.    Sprzedawca zastrzega prawo do odmowy publikacji opinii, których charakter narusza postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
31.    W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na stronie Sklepu narusza prawo, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, należy niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
32.    Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłocznie działania mające na celu usunięcie ze strony Sklepu treści, będących przyczyną naruszenia. W przypadku otrzymania powiadomienia Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów, w szczególności w odniesieniu do treści co, do których, opierając się na zgłoszeniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
33.    Sprzedawca oświadcza, że nie jest w stanie zapewnić, że opinie na temat Towaru opublikowane na stronie Sklepu lub social mediach Sklepu pochodzą wyłącznie od osób, które faktycznie nabyły Towar.

§ 5 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I UMOWA SPRZEDAŻY

1.    Klient może złożyć Zamówienie według swojego wyboru:
   a.    dokonując uprzednio rejestracji Konta, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie, lub
   b.    bez uprzedniej rejestracji Konta.
2.    Klient może za pośrednictwem Sklepu dokonać zamówienia Towarów prezentowanych w Sklepie. Klient może dodać do koszyka maksymalnie 5 sztuk określonego Towaru. Większą ilość określonego Towaru Klient może zamówić za pomocą „Formularza zamówienia niestandardowego” lub telefonicznie pod numerem +48 734 147 243.
3.    W wyjątkowych sytuacjach (np. zdarzenia losowe, brak dostępności Towaru u producenta) może zdarzyć się, że wybrany Towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania jego Zamówienia.
4.    W przypadku braku danego Towaru w magazynie bądź niemożności zrealizowania Zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją Zamówienia. W przypadku otrzymania płatności za takie Zamówienie, Sprzedający zwróci Klientowi wpłaconą kwotę.  W przypadku niemożliwości częściowego zrealizowania przez Sklep Zamówienia, Klient zostanie o tym fakcie poinformowany drogą mailową. W przypadku, gdy częściowa realizacja Zamówienia jest z jakichkolwiek przyczyn niezgodna z oczekiwaniem Klienta, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia w całości od złożonego Zamówienia poprzez przesłanie informacji e-mail na adres esklep@krisbhp.pl.
5.    Informacje zawarte na stronie Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
6.    Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień na Towar prezentowany w Sklepie poprzez wypełnienie formularza Zamówienia dostępnego na stronie Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
7.    Klient składający Zamówienie za pośrednictwem Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do Zamówienia następuje przez wybór polecenia "DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na stronie Sklepu.
8.    Klient posiadający Konto, po skompletowaniu całości Zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa Zamówienie przez wysłanie formularza Zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na stronie Sklepu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ” lub równoznaczny.
9.    Klient, który nie posiada Konta przed wysłaniem formularza Zamówienia do Sprzedawcy musi wypełnić formularz Zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy, w tym w szczególności imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej oraz ewentualnie podjąć inne czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
10.    Wypełnienie formularza Zamówienia zakończone poprzez wybór opcji „KUPUJĘ I PŁACĘ” lub równoznaczny jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia oraz wyrażeniem przez Klienta woli zawarcia umowy sprzedaży Towarów w liczbie i za cenę oraz na warunkach określonych w Zamówieniu i Regulaminie (oferta).
11.    Każdorazowo przed zatwierdzeniem Zamówienia, wyświetlane jest Klientowi podsumowanie Zamówienia informujące o łącznej cenie za wybrany Towar i kosztach Dostawy, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
12.    Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia oraz informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §5 ust. 10 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
13.    Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas rejestracji lub składania Zamówienia adres. Klient może dokonywać zmian w Zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt za pośrednictwem adresu e-mail esklep@krisbhp.pl lub telefonicznie.
14.    W trakcie realizacji Zamówienia Sprzedawca będzie informował Klienta o kolejnych etapach jego realizacji, przesyłając wiadomość na wskazany adres e-mail. Dodatkowo może też skontaktować się telefonicznie, ustalając szczegóły dotyczące Zamówienia.
15.    Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
16.    Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim.

§ 6 PŁATNOŚCI

1.    Ceny prezentowanych w Sklepie Towarów podawane są w złotych polskich wraz z informacją czy podana cena jest ceną brutto (zawierają podatek VAT) czy netto.
2.    Sprzedawca ma prawo do zmiany cen Towarów dostępnych w Sklepie, wprowadzania oraz wycofywania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji. Zmiany mogą być dokonywane do chwili dokonania przez Klienta wyboru opcji „KUPUJĘ I PŁACĘ” lub równorzędnej.
3.    Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
   a.    przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
   b.    gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia);
   c.    za pobraniem w formie bezgotówkowej przy odbiorze Towaru z paczkomatu wyposażonego w terminal płatności (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia);
   d.    e-przelewem oraz kartą płatniczą - rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem będą przeprowadzane za pośrednictwem przelewy24 (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy).
Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności "gotówką za pobraniem” Klientowi, który nie odbierze dwóch kolejno zrealizowanych Zamówień płatnych przy odbiorze, bez względu na formę dostawy. Przywrócenie formy dokonania zapłaty "gotówką za pobraniem" dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego Zamówienia opłaconego w inny sposób niż "przy odbiorze".
4.    Klient dokonuje wyboru spośród dostępnych sposobów płatności poprzez zaznaczenie właściwego pola w formularzu Zamówienia. W przypadku wybranych Towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za Zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany przy składaniu Zamówienia. Łączna cena za zamówione Towary wraz z opłatami za transport lub dostarczenie i ewentualnymi innymi kosztami może różnić się w zależności od wybranego przez Klienta sposobu płatności, o czym informacja będzie umieszczona w formularzu.
5.    Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie, w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
6.    Dowodem dokonania zakupu jest faktura VAT lub paragon (dokument potwierdzający sprzedaż Towaru), które Klient otrzymuje drogą elektroniczną, wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Klienta i przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mailowy, chyba że Klient wyraźnie powiadomi Sprzedawcę o zamiarze otrzymania jej w formie papierowej.
7.    W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności zgodnie z §6 ust. 3, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży, przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
8.    Sprzedawca nie korzysta z algorytmu, który dostosowuje ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

§ 7 DOSTAWA

1.    Sprzedawca dokonuje dostawy Towarów prezentowanych w Sklepie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa Towarów poza granicę Rzeczypospolitej może zostać zrealizowana wyłącznie po ustaleniu ze Sprzedawcą indywidualnych warunków, terminów i kosztów Dostawy.  
2.    Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w formularzu Zamówienia - w ostatnim kroku umożliwiającym Klientowi dokonanie wyboru „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Koszty Dostawy ponoszone są przez Klienta, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
3.    Jeśli wartość Zamówienia realizowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przekracza kwotę 300 zł brutto, koszty Dostawy są uiszczane przez Sprzedawcę, tzn. Klient nie ponosi dodatkowych kosztów Dostawy.
4.    Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu Zamówienia, chyba że Klient podczas składania Zamówienia wybrał możliwość odbioru osobistego w punkcie odbioru prowadzonym przez Sprzedawcę.
5.    Odbiór osobisty przez Klienta jest możliwy dopiero po uzyskaniu od Sprzedawcy potwierdzenia dostępności Towaru w punkcie odbioru, w godzinach otwarcia danego punktu. W przypadku niedostępności Towaru, Sprzedawca zaproponuje dostawę za pośrednictwem Dostawcy.
6.    W przypadku niektórych Towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy, o czym poinformuje Klienta.
7.    W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie Towaru przez Sprzedawcę.
8.    W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu Zamówienia jako adres Dostawy, Dostawca pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie dostępny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
9.    Sprzedawca zamieszcza na stronie Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych w ciągu których zostanie zrealizowane (wysłane) Zamówienie. Przy każdym Towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia Zamówienia do realizacji do momentu przekazania paczki ze Sklepu do Dostawcy. Zamówienie na Towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego Zamówienia – wówczas termin wysyłki Zamówienia określany jest na podstawie Towaru o najdłuższym czasie realizacji.
10.    Termin Dostawy biegnie wyłącznie w Dni Robocze, co oznacza, że:
   a.    jeśli którakolwiek z chwil określonych w ust. § 6 ust. 3 powyżej przypada na dzień inny niż roboczy, termin dostawy rozpoczyna swój bieg w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tej chwili;
   b.    bieg terminu dostawy ulega zawieszeniu w każdym dniu innym niż Dzień Roboczy;
   c.    jeśli koniec terminu dostawy przypada na dzień inny niż roboczy, dostawa zostanie zrealizowana w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tym terminie.
11.    W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas jej odbioru, Sprzedawca zaleca sporządzenia protokołu szkody w obecności Dostawcy oraz niezwłocznego poinformowania o tym Sprzedawcy.
12.    Czas oczekiwania na realizację może zostać wydłużony ze względu na zdarzenia nadzwyczajne, będące skutkiem działania siły wyższej lub ze względu na zdarzenie, które nie powstało z winy Sprzedawcy.
13.    W przypadku opóźnienia czasu realizacji Zamówienia, Sprzedawca zobowiązany jest do zawiadomienia Klienta o istnieniu przeszkody w realizacji Zamówienia i przedstawienia nowego terminu realizacji.

§ 8 NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ (RĘKOJMIA)


1.    Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona wobec Klienta niebędącego Konsumentem. Wszelkie postanowienia niniejszego paragrafu odnoszą się wyłącznie do Klienta będącego Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2.    Sprzedawca dostarcza Towary zgodne z Umową. Jeśli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za doprowadzenie do ich zgodności z Umową na postawie przepisów rozdziału 5a ustawy o prawach konsumenta.
3.    Sprzedawca w okresie 2 (dwóch) lat od dostarczenia Towaru Konsumentowi ponosi odpowiedzialność z tytułu braku zgodności Towaru z Umową. Niezgodność z Umową występuje jeśli:
   a.    opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność Towaru są niezgodne z Umową,
   b.    Towar nie jest przydatny do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, i o którym to celu powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w momencie zawarcia Umowy i który to Sprzedawca zaakceptował,
   c.    Towar nie nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju,
   d.    Towar nie zapewnia trwałości i bezpieczeństwa, których można się spodziewać dla tego rodzaju Towarów, lub nie występuje w określonej ilości,
   e.    Towar nie został dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może rozsądnie oczekiwać,
   f.    Towar nie odpowiada wzorowi lub próbce udostępnionej przed zakupem,
   g.    brak zgodności Towaru z Umową wynika z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli
zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność, lub niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta było wynikiem błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę.
4.    W przypadku niezgodności Towaru z Umową, Konsumentowi przysługuje wobec Sprzedawcy roszczenie o doprowadzenie do zgodności z Umową poprzez naprawę lub wymianę Towaru na nowy. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, lub odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową jeżeli doprowadzenie do tej zgodności w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
5.     Konsument może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od Umowy jeżeli:
   a.    Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową zgodnie z ust. 4 zdanie 2 powyżej,
   b.    Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub doprowadzenie do zgodności z Umową wiązałoby się z nadmiernymi niedogodnościami dla Konsumenta,
   c.    Sprzedawca nie odebrał Towaru udostępnionego przez Konsumenta,
   d.    Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z Umową, a Sprzedawca nie zdemontował Towaru, lub zdemontował ale nie zamontował go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany, albo nie zlecił wykonania tych czynności na swój koszt,
   e.    brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową,
   f.    brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy, bez uprzedniego skorzystania z możliwości naprawy lub wymiany Towaru,
   g.    z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
6.    Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową jest istotny.
7.    Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy, Konsument może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, lub w odniesieniu do innych Towarów nabytych wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.

§ 9 GWARANCJA

1.    Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na sprzedawane Towary.
2.    W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana w karcie gwarancyjnej, wystawionej przez gwaranta. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
3.    Nawet w przypadku Towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować Towar stosownie do postanowień niniejszego regulaminu.

§ 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.    Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta
2.    Sprzedawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek:
   a.    siły wyższej,
   b.    zawinionego działania lub zaniechania poszkodowanego,
   c.    niedostosowania się Klienta do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy,
   d.    niewłaściwego korzystania ze Sklepu przez Klienta, w tym korzystanie w sposób sprzeczny z Regulaminem, obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami,
   e.    utraty danych przez Klienta na skutek działania czynników zewnętrznych lub innych okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.
3.    Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Klienta, w tym wskazania błędnych danych w formularzu rejestracyjnym, odpowiedzialność ponosi Klient.

§ 11 REKLAMACJA

1.    W przypadku wykrycia niezgodności Towaru z Umową Klient powiadomi o tym fakcie Sprzedawcę pisemnie w terminie 7 dni od dnia wykrycia niezgodności (wady).
2.    Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może złożyć Sprzedawcy w dowolnej formie, w tym:
   a.    za pomocą poczty e-mail na adres: esklep@krisbhp.pl
   b.    pisemnie listem na adres: F.H. KRIS KRZYSZTOF BIEDULSKI, ul. 1 Maja 35, 71-627 Szczecin, z dopiskiem „Reklamacja”.
3.    Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu Klienta, datę i numer Zamówienia, opis przedmiotu reklamacji i jego uzasadnienie, żądanie sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy oraz podpis osoby składającej reklamację (w przypadku reklamacji w formie pisemnej).  Podanie informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę, przy czym jest to jedynie zalecenie Sprzedawcy i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem rekomendowanego opisu reklamacji.
4.    Sprzedawca zaleca dołączyć do reklamacji dokument sprzedaży bądź jego kserokopię, co ułatwi proces rozpatrzenia reklamacji.  
5.    Konsument otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania przez Sprzedawcę informacji o reklamacji. Konsument zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji na adres e-mail wskazany przez niego w trakcie składania zamówienia.
6.    W celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących reklamacji Sprzedawca może kontaktować się z Klientem za pośrednictwem podanego przez Klienta sposobu komunikacji.
7.    Klient może również składać Sprzedawcy reklamacje w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania usług, o których mowa w § 4 Regulaminu.  
Strony zobowiązane są do współdziałania przy wykonywaniu uprawnień reklamacyjnych w szczególności do zapewnienia dostępu do reklamowanych Towarów, przedłożenia wszelkich niezbędnych dokumentów oraz umożliwienia realizacji wybranego sposobu zadośćuczynienia zgłoszonej reklamacji.

§ 12 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.    Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Klienta będącego Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2.    Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
3.    Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Klient może posłużyć się wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
4.    Klient może złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy przesyłając je:
   a.    na adres e-mail: esklep@krisbhp.pl
   b.    listownie na adres F.H. KRIS KRZYSZTOF BIEDULSKI, ul. 1 Maja 35, 71-627 Szczecin.
5.    Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
6.    W razie odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, na adres F.H. KRIS KRZYSZTOF BIEDULSKI, ul. 1 Maja 35, 71-627 Szczecin. Do zachowania terminu wystarczy nadanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
7.    W przypadku odesłania zwracanego Towaru Sprzedawca zaleca się dopisanie na przesyłce informacji „ZWROT”.
8.    W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
9.    Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
10.    Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy.
11.    Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru
12.    Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
13.    W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru - zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Klient dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Klient odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.
14.    Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
15.    Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania Towaru przez Klienta nie podlega zwrotowi.
16.    Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
17.    Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.)
   a.    o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
   b.    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   c.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   d.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   e.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   f.    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
   g.    w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
   h.    w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
   i.    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   j.    o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   k.    zawartej w drodze aukcji publicznej;
   l.    o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
   m.    o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania zgody;
   n.    o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.

§ 13  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

1.    Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Konsumenta.
2.    Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Zapisy niniejszego paragrafu mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.
3.    Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określone są:
   a.    w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U.2016 poz. 1823),
   b.    w regulacjach stosowanych przez podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich.
4.    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
5.    Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
6.    Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   a.    zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
   b.    zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
   c.    uzyskanie bezpłatnej pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
   d.    złożenie skargi za pośrednictwem platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

§ 14 MAJĄTKOWE PRAWA AUTORSKIE

1.    Sprzedawca informuje, że na stronie https://www.esklep.krisbhp.pl zamieszczone są dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej (zwane dalej Utworem).  
2.    Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, projektu strony internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć zamieszczonych na stronie Sklepu w celach prezentacji Towarów, za zgodą podmiotów trzecich – dysponentów majątkowych praw autorskich) należą do Sprzedawcy.
3.    Klient zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych na stronie Sklepu treści wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Korzystanie i rozporządzanie zamieszczonymi na stronie Sklepu materiałami, w tym egzemplarzami Utworów wymaga uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Sprzedawcy.

§ 15 ADRESY I KONTAKT

1.    Adresem Klienta właściwym do korespondencji jest adres, w tym adres poczty elektronicznej e-mail, wskazany podczas rejestracji Konta. O zmianie adresu Klient informuje Sprzedawcę niezwłocznie. Zmiana adresu, siedziby, firmy nie stanowi zmiany Umowy.
2.    Klient potwierdza, że wszelka korespondencja związana z Umową, w tym zawiadomienia, wezwania, faktury, powinna być kierowana na adres wskazany podczas rejestracji. W przypadku braku zawiadomienia o zmianie adresu, doręczenie na adres wskazany podczas rejestracji uznaje się za skuteczne.
3.    Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące funkcjonowania Sklepu, Klient może nadsyłać pocztą elektroniczną e-mail na adres esklep@krisbhp.pl. Pytania lub uwagi przesłane później niż w terminie czternastu dni od dnia powzięcia przez Klienta informacji o zdarzeniu będącym podstawą pytania lub uwagi mogą nie zostać uwzględnione. Sprzedawca ustosunkuje się do pytania lub uwagi w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
4.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM, LTE, Internet lub innych podobnych, wykorzystywanych w zakresie realizacji Umowy, za indywidualne ustawienia telefonów, komputerów lub innych urządzeń końcowych wykorzystywanych przez Klienta do kontaktu ze Sprzedawcą.

§ 16 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1.    Niniejszy paragraf Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta niebędącego Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie mają pierwszeństwo przed innymi postanowieniami Regulaminu.
2.    Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3.    Klient odbierając dostarczoną przez Dostawcę przesyłkę z Towarem obowiązany jest ją zbadać, a jeżeli stwierdził, że w czasie Dostawy nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy (art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca wymaga od Klienta sporządzenia protokołu szkody w obecności Dostawcy oraz niezwłocznego poinformowania o tym Sprzedawcy. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie Dostawy złożone przez Klienta bez załączonego protokołu szkody nie będą rozpatrywane.
4.    W sytuacji opóźnienia wynikającego z działania siły wyższej lub ze zdarzeń, które nie powstały z winy umyślnej Sprzedawcy – nie ponosi on odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu realizacji i za wynikłą z tego powodu szkodę.
5.    Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
6.    Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Klienta w stosunku do Sprzedawcy.
7.    Sprzedawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek:
   a.    siły wyższej,
   b.    zawinionego działania lub zaniechania poszkodowanego,
   c.    zawinionego działania osoby trzeciej, za którą Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności,
   d.    niedostosowania się Klienta do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy,
   e.    braku możliwości dostępu do Sklepu wynikającego z przyczyn od Sprzedawcy niezależnych,
   f.    niewłaściwego korzystania ze Sklepu przez Klienta, w tym korzystanie w sposób sprzeczny z Regulaminem, obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami,
   g.    przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu,
   h.    utraty danych przez Klienta na skutek działania czynników zewnętrznych lub innych okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.
8.    Sprzedawca nie będzie zobowiązany do naprawienia uszkodzeń powstałych w trakcie transportu oraz tych, które nie zostały wcześniej zgłoszone w formie pisemnego zgłoszenia.
9.    Klient jest zobowiązany do zbadania Towaru pod względem ilościowym i jakościowym przy jego odbiorze, a w przypadku wykrycia wady Towaru, powiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę pisemnie w terminie 3 dni od dnia wykrycia wady. W przeciwnym razie reklamacje nie będą rozpatrywane. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianym terminie powoduje utratę przez Klienta roszczeń wobec Sprzedawcy.  
10.    Reklamacja zgłoszona przez Klienta musi zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail Klienta, datę lub numer Zamówienia, opis przedmiotu reklamacji i jego uzasadnienie oraz podpis osoby składającej reklamację (w przypadku reklamacji w formie pisemnej). Do reklamacji należy dołączyć dokument sprzedaży (dowód zakupu) bądź jego kserokopię. Reklamacje złożone przez Klienta bez załączonego dokumentu sprzedaży nie będą rozpatrywane.
11.    W przypadku niepodjęcia przez Klienta korespondencji bądź odmowy jej przyjęcia pod wskazanym adresem, doręczenie uznaje się za skuteczne po upływie 21 dni od daty nadania przesyłki, bez względu na przyczynę niepodjęcia.
12.    W przypadku jakiegokolwiek sporu na tle realizacji usług świadczonych na podstawie Umowy i Regulaminu, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest sąd powszechny Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

§ 17 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.    Administratorem danych osobowych Klientów jest Krzysztof Biedulski, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą F.H. KRIS KRZYSZTOF BIEDULSKI, ul. 1 Maja 35, 71-627 Szczecin, wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8511011032, REGON 810561935 (dalej „Administrator”).
2.    Z Administratorem można się skontaktować:
   a.    listownie, na adres:
F.H. KRIS KRZYSZTOF BIEDULSKI,
ul. 1 Maja 35, 71-627 Szczecin
   b.    mailowo, na adres: info@kris-bhp.pl
3.    Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora w celu:
   a.    podjęcia na żądanie Klienta działań przed zawarciem Umowy - art. 6 ust. 1 b) RODO - przez czas niezbędny do wykonania tych działań;
   b.    zawarcia i wykonania Umowy - art. 6 ust. 1 b) RODO - przez czas niezbędny do wykonania Umowy i dokonania rozliczeń z jej tytułu;
   c.    wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych - podstawa prawna art. 6 ust. 1 c) RODO obejmujących:
      i.    obowiązki z tytułu rękojmi za wady - przez okres trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi;
      ii.    obowiązki z tytułu odstąpienia lub rozwiązania Umowy - przez okres do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu;
      iii.    obowiązki związane z wystawieniem i przechowywaniem faktur i dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości - do czasu wystawienia faktury lub innych dokumentów, a następnie przez okres ich przechowywania określony przepisami podatkowymi i przepisami o rachunkowości;
      iv.    przechowywanie danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych - przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu;
   d.    realizacji tzw. prawnie uzasadnionych interesów Administratora - podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) RODO - występujących w przypadku:
      i.    ustalenia, dochodzenia roszczeń - do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub działań Administratora związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy (maksymalnie 10 lat od wykonania Umowy lub żądań przed jej zawarciem lub wydania prawomocnego orzeczenia sądu);
      ii.    tworzenia zestawień, statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, obejmujących w szczególności raportowanie, badania i planowanie rozwoju produktów i usług - przez okres trwania działań przed zawarciem umowy oraz do czasu wykonania umowy, a następnie nie później niż do przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy lub działań Administratora związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem Umowy;
      iii.    zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji - przez cały okres przechowywania danych, tj. do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub działań Administratora związanych z Umową lub żądaniami przed zawarciem Umowy oraz ustania odpowiedzialności Administratora z tytułu obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych;
      iv.    wsparcia obsługi Klienta, reklamacje, skargi, wnioski - przez okres trwania Umowy lub do czasu zakończenia działań podjętych na żądanie przed zawarciem umowy;
      v.    celów marketingowych, w tym profilowania, tj. w celu przekazania informacji o promocjach, produktach, w tym usługach, wydarzeniach, akcjach - przez okres trwania Umowy do czasu jej wykonania.
4.    Dane osobowe Klienta przekazywane są dobrowolnie. Klient nie jest zobowiązany do podania jakichkolwiek danych. Podanie danych osobowych może być jednak niezbędne do:
   a.    złożenia i realizacji Zamówienia;
   b.    wystawienia faktury VAT i dokonania rozliczeń podatkowych;
   c.    założenia Konta;
   d.    przesyłania Klientowi Newslettera;
   e.    obsługi, rozpoznania i rozpatrzenia reklamacji lub oświadczeń o odstąpieniu od umowy Klienta i wykonania obowiązków Administratora z tych tytułów;
   f.    obsługi i załatwienia spraw, z którymi się Klient zwróci przed zawarciem umowy lub po jej zakończeniu;
   g.    w przypadku danych opcjonalnych - brakiem możliwości np. skontaktowania się z Klientem w określony opcjonalny sposób lub dokonaniem zwrotu należności na rachunek bankowy.
5.    Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane przez Administratora:
   a.    pracownikom i współpracownikom Administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych Klientów, aby móc wykonywać zobowiązania Administratora lub w jego imieniu działania na rzecz Klientów;
   b.    podmiotom przetwarzającym w imieniu Administratora dane osobowe Klienta i uczestniczącym w wykonywaniu czynności przez Administratora, tj.:
      i.    podwykonawcom wspierającym Administratora w wykonaniu umów i obsłudze Klienta, np. w obsłudze korespondencji lub w procesie obsługi Klienta;
      ii.    agencjom reklamowym lub innym podmiotom organizującym lub prowadzącym akcje marketingowe Administratora;
      iii.    podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniającym Administratorowi narzędzia teleinformatyczne;
      iv.    podmiotom świadczącym Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
      v.    innym administratorom będącym:
         1.    podmiotami prowadzącymi działalność pocztową lub kurierską,
         2.    podmiotami prowadzącymi działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze).
6.    Przez okres trwania umów z Klientem do czasu ich wykonania lub rozwiązania, a po tym czasie na podstawie zgody Klienta, dane osobowe Klienta mogą być wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Decyzje podejmowane będą automatycznie, na podstawie kryteriów takich jak liczba i częstotliwość realizowanych zakupów, liczba i rodzaj zakupionych towarów i usług, przyznane i wykorzystywane przez Ciebie rabaty. Po ustaleniu spełnienia kryteriów system informatyczny automatycznie prześle do Klienta informację o ofercie specjalnej lub przyznanej korzyści. Klient może z niej skorzystać lub z niej zrezygnować, a także odwołać się od danej decyzji.
7.    Klientowi przysługuje prawo do:
   a.    dostępu do danych osobowych, w tym prawo do informacji o danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych;
   b.    prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych;
   c.    prawo usunięcia danych osobowych;
   d.    prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   e.    prawo do przeniesienia danych osobowych;
   f.    prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.
8.    Klient może cofnąć w dowolnym momencie każdą zgodę na przetwarzanie jego danych bez konsekwencji i bez podawania przyczyn.
9.    Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10.    Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym przetwarzanych w celach marketingowych, w szczególności profilowania.
11.    Klient może realizować prawa, o których mowa w punkcie 7-10 powyżej, w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem.
12.    Administrator ma obowiązek udzielenia Klientowi informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniami, o których mowa w punkcie 7-10 powyżej, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania, Administrator informuje Klienta o takim przedłużeniu terminu z podaniem przyczyn opóźnienia.
13.    Jeżeli Administrator nie podejmie działań w związku z żądaniami Klienta o których mowa w punkcie 6-9 powyżej, to niezwłocznie - najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania - informuje Klienta o powodach nie podjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed Sądem.
14.    Administrator udziela informacji, o których mowa wyżej na piśmie, według wyboru Administratora:
   a.    listem poleconym na podany przez Klienta adres lub,
   b.    drogą elektroniczna na podany przez Klienta adres e-mail.

§ 18 LEAD MAGNETS

1. Sprzedawca może umożliwić zawieranie Umów o dostarczenie Lead Magnet na zasadach uregulowanych w niniejszym paragrafie.
2. Na potrzeby niniejszego paragrafu przez Lead Magnet Sprzedawca rozumie zarówno nieodpłatne Treści cyfrowe w postaci ebooków, kursów online, webinarów, o ile Sprzedawca będzie takie oferował, a także Treść cyfrową w postaci Newslettera.
3. Zawarcie Umowy o dostarczenie Lead Magnet polega na dostarczeniu nieodpłatnej Treści Cyfrowej zgodnie z jej opisem przez czas nieokreślony, aż do momentu wypowiedzenia Umowy LM.
4. Sprzedawca dostarcza Lead Magnet niezwłocznie po zawarciu Umowy LM, czyli po podaniu danych osobowych, akceptacji checkboxa i kliknięciu przycisku wyślij a następnie otrzymaniu przez Klienta maila potwierdzającego zapis na Lead Magnet.
5. Lead Magnet w postaci e-booków zostanie dostarczony w formie .pdf, który otwiera się na komputerach, tabletach i smartfonach. Lead Magnet w postaci kursu email będzie dostarczany na adres email podany podczas zapisu. Newsletter będzie dostarczany drogą elektroniczną w formie maila na adres email podany podczas zapisu. Jeśli określony Lead Magnet potrzebuje specjalnego oprogramowania do sprawnego działania, informacja o tym pojawi się każdorazowo przy opisie danego Lead Magnet.
7. Klient może wypowiedzieć Umowę o dostarczenie Lead Magnet w każdym czasie, poprzez kliknięcie w link anulujący subskrypcję w treści maila. Dane osobowe udostępnione celem zawarcia Umowy o dostarczenie Lead Magnet przetwarzane będą przez czas świadczenia usługi, a także na potrzeby archiwizacji  w celu możliwości wykazania faktu zawarcia przez Klienta w przeszłości Umowy LM.
8. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Lead Magnet, Klient może wzywać go do jego dostarczenia. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Lead Magnet niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Klient  może odstąpić od Umowy LM. Klient może odstąpić od tej umowy także bez wzywania do dostarczenia Lead Magnet. Odstąpienie od Umowy LM następuje poprzez wysłanie Sprzedawcy stosownego oświadczenia.
9. Sprzedawca odpowiada za zgodność Lead Magnet z Umową LM wg następujących zasad:
   a.    dla Lead Magnet dostarczanych w sposób jednorazowy lub częściami -  w momencie ich dostarczenia, tj. umożliwienia dostępu do Treści cyfrowej (pobranie, udostępnienie linku z dostępem do platformy/konta etc), przez okres dwóch lat od tego momentu,
   b.    w przypadku Lead Magnet dostarczanych w sposób ciągły - przez cały okres dostarczania Lead Magnet.
10. Jeżeli Lead Magnet jest niezgodny z Umową LM, Klient może żądać doprowadzenia do jego zgodności z Umową LM.
11. Niezgodność Lead Magnet z Umową LM występuje jeśli:
   a.    opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność Lead Magnet  są niezgodne z Umową LM,
   b.    Lead Magnet nie występuje w określonej ilości, nie zapewnia trwałości, ciągłości,  bezpieczeństwa, funkcjonalności, kompatybilności, dostępności, jakie są typowe dla tego rodzaju Lead Magnet dostępnych na rynku i których Klient może rozsądnie oczekiwać biorąc pod uwagę charakter Lead Magnet oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedawcę,
   c.    Lead Magnet nie jest przydatny do szczególnego celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę najpóźniej w momencie zawarcia Umowy i który to Sprzedawca zaakceptował,
   d.    Lead Magnet nie nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się Treści cyfrowych tego rodzaju, z uwzględnieniem przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
   e.    Lead Magnet nie został dostarczony z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia można rozsądnie oczekiwać,
   f.    Lead Magnet nie odpowiada wzorowi lub próbce udostępnionej Klientowi przed zawarciem Umowy LM.
12. Zgodnie z obowiązującymi przepisami domniemywa się, że brak zgodności z Umową LM, który ujawnił się przed upływem roku od dostarczenia Lead Magnet, istniał w chwili jego dostarczenia. W przypadku dostarczania Lead Magnet w sposób ciągły jeśli niezgodność ujawniła się w czasie, w którym zgodnie z Umową LM miały być dostarczany domniemywa się, że brak zgodności z Umową LM wystąpił w tym czasie.
13. Klient ma obowiązek współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Lead Magnet z Umową LM wynika z cech środowiska cyfrowego Klienta. W przypadku braku współpracy domniemania, o których mowa w ust. 12 powyżej nie mają zastosowania.
14. W przypadku niezgodności Lead Magnet z Umową LM Klientowi przysługuje wobec Sprzedawcy roszczenie o doprowadzenie Lead Magnet do zgodności z Umową LM. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową LM jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
15. Sprzedawca doprowadza Lead Magnet do zgodności z Umową LM w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową LM, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając jej charakter oraz cel, w jakim jest wykorzystywana. Koszty doprowadzenia Lead Magnet do zgodności z Umową LM ponosi Sprzedawca.
16. Z uwagi na to, że Umowa o dostarczenie Lead Magnet jest nieodpłatna, Klient nie może żądać obniżenia ceny. Może natomiast odstąpić od Umowy jeżeli:
   a.    Sprzedawca odmówił doprowadzenia Lead Magnet do zgodności z Umową LM zgodnie z ust. 14 zdanie 2 powyżej,
   b.    Sprzedawca nie doprowadził Lead Magnet do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub doprowadzenie do zgodności z Umową LM wiązałoby się z nadmiernymi niedogodnościami dla Klienta,
   c.    brak zgodności Lead Magnet z Umową LM występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić do zgodności z Umową LM,
   d.    brak zgodności Lead Magnet z Umową LM jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe odstąpienie od umowy, bez uprzedniego skorzystania z roszczenia doprowadzenia Lead Magnet do zgodności z Umową LM,
   e.    z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on  Lead Magnet do zgodności z Umową LM w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
17. Reklamację dotyczącą niezgodności Lead magnet z Umową LM można złożyć w dowolnej formie, na dane kontaktowe Sprzedawcy.
18. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania przez Sprzedawcę informacji o reklamacji. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji na podany przez niego adres e-mail.
19. Dla Lead Magnet w postaci Newslettera, Sprzedawca zastrzega, że w ważnych przypadkach takich jak zmiana strategii Newslettera, ulepszenie go, dostosowanie go do aktualnego kierunku rozwoju działalności Sprzedawcy, podjęcie działań prowadzących do wzrostu liczby użytkowników, może dokonać zmiany w Newsletterze. Sprzedawca w takim wypadku informuje Klienta w sposób jasny i zrozumiały o terminie i zakresie zmian, na adres email wskazany podczas zawarcia Umowy o dostarczenie Lead Magnet. Jeśli zmiana istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Klienta do Newslettera, może on w każdym czasie wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez kliknięcie w link “anuluj subskrypcję” zawartym w treści maila.
20. Dla Lead Magnet, które pozwalającą Klientowi na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej lub wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Klienta lub innych użytkowników takiego Lead Magnet, w przypadku odstąpienia od Umowy LM w związku z niezgodnością Lead Magnet z umową, Sprzedawca nie będzie wykorzystywać danych innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z Lead Magnet, z wyjątkiem treści, które:
   a.    są użyteczne wyłącznie w związku treścią cyfrową stanowiącą ten Lead Magnet i które stanowiły przedmiot Umowy o dostarczenie Lead Magnet;
   b.    dotyczą wyłącznie aktywności Klienta w trakcie korzystania z Lead Magnet i które stanowiły przedmiot Umowy o dostarczenie Lead Magnet;
   c.    zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
   d.    zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi osobami, które nadal mogą z nich korzystać.
21. Sprzedawca udostępnia Klientowi na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez Klienta w trakcie korzystania z Lead Magnet, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści, o których mowa w pkt a-c powyżej.
22. Klient może wypowiedzieć Umowę o dostarczenie Lead Magnet w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia. W tym celu wystarczy złożyć oświadczenie Sprzedawcy (w jakiejkolwiek formie na dane kontaktowe Sprzedawcy) lub kliknąć w link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego maila wysłanego w ramach Newslettera. Sprzedawca wypowiada Umowę o dostarczenie Lead Magnet bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli Klient nie wykazuje żadnej aktywności związanej z Newsletterem, przez które rozumie się nieotwieranie maili wysyłanych przez Sprzedawcę przez czas dłuższy niż 6 miesięcy. W tym celu Sprzedawca przed złożeniem takiego wypowiedzenia wysyła Klientowi zapytanie o chęć kontynuowania Umowy o dostarczanie Lead Magnet. Brak odpowiedzi na takiego maila lub brak otwarcia takiego maila w terminie 3 dni od jego wysłania skutkuje wypowiedzeniem Umowy LM przez Sprzedawcę ze skutkiem natychmiastowym.

§ 19 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Regulamin dostępny jest dla Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu.
2.    Klient może w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu oraz nieodpłatnie może go pobrać ze strony internetowej https://www.esklep.krisbhp.pl i sporządzić jego wydruk. Klient może w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu w siedzibie Sprzedawcy.
3.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu.
4.    W przypadku zawarcia umów o charakterze innym niż ciągły (np. umowa sprzedaży), zmiany Regulaminu nie naruszają w żaden sposób praw nabytych przez Klientów przed dniem wejścia w życie Regulaminu, w tym zmiany Regulaminu nie mają wpływu na już złożone Zamówienia lub Zamówienia w trakcie składania.
5.    W przypadku umów o charakterze ciągłym, np. świadczenia usługi Konta, zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli Klient został powiadomiony o zmianie Regulaminu i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od powiadomienia.
6.    Sprzedawca doręcza Klientowi w wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną e-mail treść zmiany Regulaminu z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed wejściem zmian w życie oraz informuje Klienta o prawie do wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji tej zmiany.
7.    Klient może doręczyć Sprzedawcy pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy z powodu braku akceptacji proponowanej zmiany Regulaminu najpóźniej w dniu poprzedzającym wejście zmiany w życie. Niezłożenie oświadczenia w wyżej wskazanym terminie oznacza akceptację zmiany Regulaminu.
8.    W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu, Konto ulega rozwiązaniu z upływem dnia poprzedzającego wejście zmiany w życie.
9.    Regulamin nie wyłącza, ani nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa pierwszeństwo mają te przepisy.
10.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Wybór prawa zgodnie ze zdaniem poprzednim nie pozbawia jednak konsumentów mających miejsce stałego zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ich praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa stałego miejsca ich zamieszkania.
11.    W przypadku jakiegokolwiek sporu na tle realizacji usług świadczonych na podstawie Umowy i Regulaminu, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy wg ogólnej właściwości wynikającej z Kodeksu Postępowania Cywilnego.
12.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 06.03.2023 r.

pobierz ESKLEP_FH_KRIS_FORMULARZ_ODSTAPIENIA_OD_UMOWY.pdf ESKLEP_FH_KRIS_FORMULARZ_ODSTAPIENIA_OD_UMOWY.pdf