Kris Hurtownia BHP - logo
 • Poznaj kolekcje odzieży roboczej firmy Snickers Workwear:
 • kolekcja Allround
 • kolekcja Flexi
 • kolekcja Lite
 • kolekcja Ruff
 • kolekcja Ruff

Polityka prywatności

I.     Informacje ogólne

Administratorem Twoich danych osobowych jest Krzysztof Biedulski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H. KRIS KRZYSZTOF BIEDULSKI, ul. 1 Maja 35, 71-627 Szczecin, wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8511011032, REGON 810561935 (dalej Administrator).

W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną możesz skontaktować się z Administratorem:

 1. mailowo: e-sklep@kris-bhp.pl
 2. listownie na adres: F.H. KRIS KRZYSZTOF BIEDULSKI, ul. 1 Maja 35, 71-627 Szczecin

Niniejszy dokument odzwierciedla wymogi wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

Korzystając ze sklepu internetowego https://www.esklep.krisbhp.pl (zwanego dalej Sklepem) lub rejestrując się jako odbiorca naszego Newslettera, przekazujesz nam swoje dane osobowe. Dokument, który czytasz, zawiera informacje o zasadach, na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe i przysługujących Ci w związku z tym uprawnieniach.

II.    Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe, które nam podajesz dokonując zakupu w Sklepie, w tym imię, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa firmy i NIP (jeśli dokonujesz zakupu w ramach powadzonej działalności gospodarczej) przetwarzane są:

1)    w zakresie niezbędnym do nawiązania, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,

2)    w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na towary znajdujące się w Sklepie,

3)    w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru)

4)    w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań, które możesz do nas kierować,

5)    w celu prowadzenia akcji marketingowych, konkursów, w których zdecydujesz się wziąć udział, szczegółowo określonych w odrębnych regulaminach.

Dane osobowe, które nam powierzasz rejestrując się jako odbiorca Newslettera na stronie Sklepu tj. Twój adres poczty elektronicznej, przetwarzane są w celu wykonania umowy dotyczącej dostarczania Newslettera.

W każdym z powyższych przypadków podstawą prawną przetwarzania danych, w zasadniczym zakresie, jest niezbędność do wykonania umowy, którą zawierasz z F.H. KRIS KRZYSZTOF BIEDULSKI, ul. 1 Maja 35, 71-627 Szczecin, bądź podjęcie działań zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Ponadto, przetwarzamy Twoje dane w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa, np. przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe. Będziemy również przetwarzać Twoje dane dotyczące transakcji dokonanych w Sklepie oraz informacje z konta klienta. Możemy także przetwarzać Twoje dane w celu wywiązania się przez nas z obowiązku stosowania tzw. zasady rozliczalności, czyli obowiązku wykazania przez Administratora przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. W przypadkach wymienionych w niniejszym akapicie podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Będziemy także przetwarzać następujące dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.1 lit. f) RODO):

1)    Twoje dane dotyczące dokonywanych przez Ciebie zakupów w celu ustalenia lub dochodzenia przez nas roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami,

2)    Twoje dane podane w pytaniu, skardze lub sugestii w celu udzielania odpowiedzi na Twoje pytania, skargi lub sugestie,

3)    Twoje dane wskazane w ankiecie, o której wypełnienie możemy Cię poprosić w celu badania satysfakcji naszych klientów oraz określania jakości naszej obsługi,

4)    Twoje dane, w celu prowadzenia badań i analiz statystycznych oraz w celu udoskonalania oferowanych przez nas usług i towarów,

5)    Twoje dane, w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom,

6)    Twoje dane, w celu prowadzenia akcji marketingowych, konkursów, w których zdecydujesz się wziąć udział.

III.         Odbiorcy danych osobowych

Będziemy udostępniać Twoje dane naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych klientów, aby móc wykonywać zobowiązania Administratora lub w jego imieniu działania na rzecz klientów oraz podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, agencjom reklamowym, kurierom, podmiotom świadczącym usługi księgowe, finansowe, ubezpieczeniowe i administracyjne, organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie, ubezpieczycielom i doradcom Administratora, w przypadku, gdy będzie to konieczne dla obrony Administratora przed roszczeniami lub w celu dochodzenia przez niego przysługujących mu roszczeń.

Jeżeli zdecydujesz się na dokonanie płatności za pośrednictwem jednego ze współpracujących podmiotów obsługujących płatności elektroniczne udostępnimy Twoje dane temu podmiotowi w celu realizacji Twojej płatności.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).

IV.          Czas przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane dla celów realizacji zamówień składanych w Sklepie, przetwarzać przez okres obowiązywania umowy, przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane dla celów prowadzenia i obsługi Twojego konta Klienta lub w celu pozostałych usług świadczonych drogą elektroniczną, będziemy je przetwarzać do momentu odpowiednio, Twojej rezygnacji z konta Klienta w Sklepie lub rezygnacji z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym Newslettera. Możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ich dochodzenia, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane dla celów wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa, będziemy je przetwarzać przez okres wynikający z takich przepisów.

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, w tym w celu przedstawiania Ci informacji marketingowych, a także prowadzenia komunikacji marketingowej, będziemy je przetwarzać przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu, chyba że skorzystasz ze swojego prawa i zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania tych danych dla celów marketingowych.

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie, skargę lub sugestię, będziemy je przetwarzać przez okres istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu.

V.            Niepodanie danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną, w tym otrzymywanie Newslettera oraz dokonywanie przez Ciebie zakupów w Sklepie. Niepodanie danych wymaganych na etapie rejestracji konta klienta uniemożliwi rejestrację konta.

VI.          Profilowanie

W celu przedstawiania Ci informacji o produktach, nowościach i promocjach, które mogą Cię zainteresować, będziemy tworzyli Twój profil klienta. W tym celu będziemy przetwarzać dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym, informacje związane z Twoją aktywnością w ramach konta klient, historia Twoich zakupów, informacje wykorzystanych przez Ciebie rabatach, częstotliwość korzystania z konta użytkownika. Będziemy również wykorzystywać informacje, jakie posiadamy na Twój temat w celu określenia jakiego rodzaju oferty lub komunikaty mogą być atrakcyjne dla Ciebie. Będziemy również przetwarzali dane z Twojego konta klienta w celu marketingu bezpośredniego (tj. informowania Cię o produktach, nowościach i promocjach). W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych – działalność w zakresie marketingu bezpośredniego produktów oferowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Jeżeli będziemy do tego uprawnieni, aby w optymalny sposób dostosować naszą ofertę do Twoich potrzeb, będziemy podejmować decyzje o doborze: wyświetlanych Ci reklam, podpowiadanych produktach w trakcie składania zamówienia, przesyłanych Ci informacji o produktach oraz promocjach, oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, obejmującym Twoje dane związane z zakupami w Sklepie, dane podane w formularzach, informacje o aktywności, w tym informacje o nabytych przez Ciebie produktach, informacje o lokalizacji i historię przeglądania. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Oznacza to na przykład, że biorąc pod uwagę informacje jakie posiadamy na Twój temat będziemy automatycznie przygotowywać dedykowaną dla Ciebie informację o produktach i usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep.

VII.         Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji służy optymalnemu dostosowaniu naszej oferty do Twoich potrzeb. Administrator może podejmować decyzje o doborze: wyświetlanych Ci reklam, prezentowanych   produktów w trakcie składania zamówienia, przesyłanych Ci informacji o produktach i usługach oraz promocjach i zniżkach, oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, obejmującym Twoje dane związane z zakupami w Sklepie. Efektem tych decyzji może być otrzymywanie przez Ciebie indywidualnie dobranych ofert i informacji o produktach, usługach i zniżkach.

VIII.       Twoje prawa 

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych masz następujące prawa:

1)    Prawo do dostępu do Twoich danych osobowych, w tym prawo do informacji o danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych,

2)    Prawo do żądania sprostowania lub uzupełnienia Twoich danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych,

3)    Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

4)    Prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

5)    Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych: w zakresie w jakim Twoje dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na czynności przetwarzania dokonane przez nas na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

6)    Prawo do cofnięcia zgody na komunikację marketingową,

7)    Prawo do wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza postanowienia RODO.

IX.            Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

X.             Polityka cookies

          Podczas korzystania przez Ciebie ze Sklepu na Twoim urządzeniu końcowym (np. Twoim komputerze) zapisywane są pliki, zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu - tzw. pliki cookies. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, zapamiętanie towarów dodanych przez Ciebie do koszyka, czy dostosowanie treści strony do Twoich zainteresowań. Dzięki plikom cookies możliwe jest zbieranie danych statystycznych Sklepu, co umożliwia nam rozwijanie Sklepu zgodnie z preferencjami naszych Klientów.

          Pliki cookies nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

          Wykorzystujemy pliki cookies w celu:

 1. niezbędnym do działania Sklepu - pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu, logowanie do Sklepu, dokonywanie zakupów. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe;
 2. zapewnienia bezpieczeństwa transakcji,
 3. umożliwienia zapamiętania Twoich ustawień i preferencji. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu m. in. nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zostaną Ci wyświetlone produkty dostosowane do Twoich zainteresowań itp.;
 4. umożliwienia otrzymywania spersonalizowanej reklamy. Pliki te mogą być wykorzystywane przez Sklep lub przez współpracujące ze Sklepem podmioty świadczące usługi reklamowe, dzięki czemu może zostać wyświetlona Ci reklama dostosowana do Twoich zainteresowań.

          Stosujemy trzy rodzaje plików (cookies) – sesyjne, stałe oraz podmiotów zewnętrznych. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony Sklepu. Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień. Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta.

          Każdy Klient może wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego, wyłączenie cookies może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

XI.           Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 08.03.2022.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki prywatności na tej stronie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany z wyprzedzeniem.