Kris Hurtownia BHP - logo
  • Poznaj kolekcje odzieży roboczej firmy Snickers Workwear:
  • kolekcja Allround
  • kolekcja Flexi
  • kolekcja Lite
  • kolekcja Ruff
  • kolekcja Ruff

Reklamacje

NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ  (RĘKOJMIA)

1.    Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona wobec Klienta niebędącego Konsumentem. Wszelkie postanowienia niniejszego paragrafu odnoszą się wyłącznie do Klienta będącego Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2.    Sprzedawca dostarcza Towary zgodne z Umową. Jeśli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za doprowadzenie do ich zgodności z Umową na postawie przepisów rozdziału 5a ustawy o prawach konsumenta.
3.    Sprzedawca w okresie 2 (dwóch) lat od dostarczenia Towaru Konsumentowi ponosi odpowiedzialność z tytułu braku zgodności Towaru z Umową. Niezgodność z Umową występuje jeśli:

a. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność Towaru są niezgodne z Umową,
b. Towar nie jest przydatny do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, i o którym to celu powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w momencie zawarcia Umowy i który to Sprzedawca zaakceptował,
c. Towar nie nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju,
d. Towar nie zapewnia trwałości i bezpieczeństwa, których można się spodziewać dla tego rodzaju Towarów, lub nie występuje w określonej ilości,
e. Towar nie został dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może rozsądnie oczekiwać,
f. Towar nie odpowiada wzorowi lub próbce udostępnionej przed zakupem,
g. brak zgodności Towaru z Umową wynika z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli
zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność, lub niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta było wynikiem błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę.

5.     Konsument może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od Umowy jeżeli:


a. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową zgodnie z ust. 4 zdanie 2 powyżej,
b. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub doprowadzenie do zgodności z Umową wiązałoby się z nadmiernymi niedogodnościami dla Konsumenta,
c. Sprzedawca nie odebrał Towaru udostępnionego przez Konsumenta,
d. Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z Umową, a Sprzedawca nie zdemontował Towaru, lub zdemontował ale nie zamontował go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany, albo nie zlecił wykonania tych czynności na swój koszt,
e. brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową,
f. brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy, bez uprzedniego skorzystania z możliwości naprawy lub wymiany Towaru,
g. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.


6.    Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową jest istotny.
7.    Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy, Konsument może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, lub w odniesieniu do innych Towarów nabytych wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.

GWARANCJA

1.    Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na sprzedawane Towary.
2.    W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana w karcie gwarancyjnej, wystawionej przez gwaranta. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
3.    Nawet w przypadku Towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować Towar stosownie do postanowień niniejszego regulaminu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.    Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta
2.    Sprzedawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek:


a. siły wyższej,
b. zawinionego działania lub zaniechania poszkodowanego,
c. niedostosowania się Klienta do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy,
d. niewłaściwego korzystania ze Sklepu przez Klienta, w tym korzystanie w sposób sprzeczny z Regulaminem, obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami,
e. utraty danych przez Klienta na skutek działania czynników zewnętrznych lub innych okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.


3.    Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Klienta, w tym wskazania błędnych danych w formularzu rejestracyjnym, odpowiedzialność ponosi Klient.

REKLAMACJA

1.    W przypadku wykrycia niezgodności Towaru z Umową Klient powiadomi o tym fakcie Sprzedawcę pisemnie w terminie 7 dni od dnia wykrycia niezgodności (wady).
2.    Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może złożyć Sprzedawcy w dowolnej formie, w tym:


a. za pomocą poczty e-mail na adres: esklep@krisbhp.pl
b. pisemnie listem na adres: F.H. KRIS KRZYSZTOF BIEDULSKI, ul. 1 Maja 35, 71-627 Szczecin, z dopiskiem „Reklamacja”.


3.    Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu Klienta, datę i numer Zamówienia, opis przedmiotu reklamacji i jego uzasadnienie, żądanie sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy oraz podpis osoby składającej reklamację (w przypadku reklamacji w formie pisemnej).  Podanie informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę, przy czym jest to jedynie zalecenie Sprzedawcy i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem rekomendowanego opisu reklamacji.
4.    Sprzedawca zaleca dołączyć do reklamacji dokument sprzedaży bądź jego kserokopię, co ułatwi proces rozpatrzenia reklamacji.  
5.    Konsument otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania przez Sprzedawcę informacji o reklamacji. Konsument zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji na adres e-mail wskazany przez niego w trakcie składania zamówienia.
6.    W celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących reklamacji Sprzedawca może kontaktować się z Klientem za pośrednictwem podanego przez Klienta sposobu komunikacji.
7.    Klient może również składać Sprzedawcy reklamacje w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania usług, o których mowa w § 4 Regulaminu.

Strony zobowiązane są do współdziałania przy wykonywaniu uprawnień reklamacyjnych w szczególności do zapewnienia dostępu do reklamowanych Towarów, przedłożenia wszelkich niezbędnych dokumentów oraz umożliwienia realizacji wybranego sposobu zadośćuczynienia zgłoszonej reklamacji.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

1.    Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Konsumenta.
2.    Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Zapisy niniejszego paragrafu mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.
3.    Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określone są:


a. w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U.2016 poz. 1823),
b. w regulacjach stosowanych przez podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich.


4.    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
5.    Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
6.    Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:


a. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
b. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
c. uzyskanie bezpłatnej pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
d. złożenie skargi za pośrednictwem platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.