Reklamacje

Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona wobec Klienta niebędącego Konsumentem. Wszelkie postanowienia niniejszego paragrafu odnoszą się wyłącznie do Konsumentów.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Towary wolne od wad i jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

Jeżeli Towar ma wadę Klient na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego może:

  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów,
  2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
  3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar, na koszt Sprzedawcy, na adres wskazany w § 11 Regulaminu.
  4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana w karcie gwarancyjnej, wystawionej przez gwaranta.

 1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może złożyć Sprzedawcy w następującej formie:
  1. za pomocą poczty e-mail na adres: esklep@krisbhp.pl
  2. pisemnie listem na adres: F.H. KRIS KRZYSZTOF BIEDULSKI, ul. 1 Maja 35, 71-627 Szczecin, z dopiskiem „Reklamacja”.
  3. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres:

F.H. KRIS KRZYSZTOF BIEDULSKI, ul. 1 Maja 35, 71-627 Szczecin.

  1. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail Klienta, datę i numer Zamówienia, opis przedmiotu reklamacji i jego uzasadnienie, żądanie sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy oraz podpis osoby składającej reklamację (w przypadku reklamacji w formie pisemnej).  Podanie informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę, przy czym jest to jedynie zalecenie Sprzedawcy i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem rekomendowanego opisu reklamacji.
  2. Sprzedawca zaleca dołączyć do reklamacji dokument sprzedaży bądź jego kserokopię, co ułatwi proces rozpatrzenia reklamacji. 
  3. Strony zobowiązane są do współdziałania przy wykonywaniu uprawnień reklamacyjnych w szczególności do zapewnienia dostępu do reklamowanych Towarów, przedłożenia wszelkich niezbędnych dokumentów oraz umożliwienia realizacji wybranego sposobu zadośćuczynienia zgłoszonej reklamacji.
  4. W przypadku wykrycia wady Towaru Klient powiadomi o tym fakcie Sprzedawcę pisemnie w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady.
  5. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
  6. W celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących reklamacji Sprzedawca może kontaktować się z Klientem za pośrednictwem podanego przez Klienta sposobu komunikacji.
  7. Klient może również składać Sprzedawcy reklamacje w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania usług, o których mowa w § 4 Regulaminu.
Sprzedaż on-line